Zpracování osobních údajů

OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaší přízně a důvěry si vážíme. Se stejným respektem chceme chránit a zacházet s Vašimi osobními údaji. Jak to činíme, jsme se pro Vás pokusili shrnout níže. Vaše osobní údaje chráníme jako přísně důvěrné a nakládáme s nimi v souladu právními předpisy. V případě jakýchkoli dotazů nebo žádosti nás ve věci ochrany a zpracování osobních údajů můžete kontaktovat na emailové adrese info@pmlegalservices.cz .
PM LEGAL SERVICES s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Partyzánská 18/23, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČO: 092 95 411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 333985 (dále jen „PM LEGAL SERVICES“), je správce osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“).
Cílem těchto zásad je informovat zejména o právním základu a účelu zpracování osobních údajů, o oprávněných zájmech správce na zpracování osobních údajů, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, době jejich uchovávání a konečně o možnostech a způsobech, jakými mohou subjekty údajů uplatnit svá související práva.
 
PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Předmětem podnikání PM LEGAL SERVICES je výkon advokacie. Při této a souvisejících činnostech dochází ke zpracování osobních údajů zejména při:
 • poskytování právních služeb na základě smluv uzavřených s klienty (včetně komunikace s klienty a třetími osobami);
 • plnění závazkových vztahů s obchodními partnery a dodavateli;
 • plnění právních povinností;
 • komunikaci s uchazeči o zaměstnání;
 • v rámci pracovněprávních vztahů;
 • ochraně oprávněných zájmů PM LEGAL SERVICES;
 • komunikaci se zájemci o naše služby na našich webových stránkách;
 • komunikaci se subjekty údajů mimo výše uvedených činností.
Oprávněnými zájmy PM LEGAL SERVICES jako správce jsou zejména zájmy na řádném a bezpečné provozu, rozvoji a zkvalitnění služeb, plnění uzavřených závazkových vztahů, jakož i na legitimním a efektivním uplatněním nároků z těchto vztahů.
 
ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
V závislosti na povaze každého smluvního vztahu zpracováváme zpravidla následující údaje:
 • jméno, příjmení a titul;
 • datum narození, (včetně rodného čísla, pokud to bude případné);
 • kontaktní adresu;
 • e-mail;
 • telefonní číslo;
 • finanční údaje, zejména číslo bankovního účtu;
 • IČO, DIČ;
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • případně další informace vyžadované podle povahy konkrétního smluvního vztahu.
Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) zpracováváme pouze výjimečně, jen je-li to nezbytné a pouze v přímé souvislosti s poskytováním konkrétní právní služby (např. informace o zdravotním stavu v případě újmy na zdraví).
PM LEGAL SERVICES neprovádí žádnou činnost zpracování osobních údajů, v rámci níž by docházelo k automatizovanému zpracování nebo k profilování ve smyslu čl. 22 nařízení GDPR.
Osobní údaje zpracováváme jak manuálně, tak automatizovaně.
Výše uvedené osobní údaje zpracováváme pro účely:
 
 • plnění smlouvy a jejího sjednání ať s našimi klienty, obchodními partnery, partnerskými advokátními kancelářemi, substitučními advokáty, zaměstnanci nebo uchazeči o zaměstnání;
 • plnění právních povinností, kterými jsou zejména povinnosti řádného vedení účetní a daňové agendy, řádného vedení advokátního spisu včetně e-mailové komunikace a seznamu kontaktů;
 • ochrany oprávněných zájmů správců a třetích osob, vždy však v souladu s pravidly řádného výkonu advokacie (například pravidla nutné identifikace klienta, – vyřizování žádostí prostřednictvím elektronických formulářů),
 • zasílání informací a novinek z právních oblastí, na něž se PM LEGAL SERVICES specializuje, obchodních sdělení a nabídky našich služeb. Výše uvedené zpracování provádíme za účelem informování a posílení povědomí klientů o naší specializaci, stejně jako za  účelem budování a udržování dobrých obchodních vztahů, rozvoje společnosti a zkvalitnění našich služeb. To vše je našim oprávněným zájmem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Zasílání těchto sdělení můžete kdykoli odmítnout a zasílány Vám nebudou.
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat rovněž na základě Vámi uděleného souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.
 
DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytnou pro naplnění výše uvedených účelů a to v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, smlouvách a vnitřních předpisech PM LEGAL SERVICES. Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno. Dokumenty podléhající archivaci jsou však i nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními předpisy. Některé údaje mohou být také dále uchovávány po nezbytně nutnou dobu pro účely ochrany našich oprávněných zájmů, především pro účely uplatnění nebo vymáhání našich právních nároků. V případě zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy, uchováváme osobní údaje po dobu a 10 let od ukončení smluvního vztahu. V případě uděleného souhlasu do jeho odvolání. V případě plnění povinností na základě právních předpisů pak po dobu, kterou tyto právní předpisy určují. V ostatních případech po dobu nezbytně nutnou, maximálně 5 let.
 
MÍSTO ZPRACOVÁNÍ A PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme pouze v České republice, Slovenské republice, případně v členských státech EU. V rámci nakládání s osobními údaji poskytujeme osobní údaje těmto třetím stranám:
 • orgánům veřejné moci (soudy, správní orgány, orgány finanční a celní správy apod.);
 • třetím stranám na základě pokynů klienta nebo subjektu údajů;
 • poskytovatelům našich internetových stránek a správci IT systémů, které využíváme (včetně cloudových služeb);
 • dalším osobám spolupracujícím s PM LEGAL SERVICES na základě pracovní smlouvy, smlouvy o trvalé spolupráci nebo mandátní smlouvy;
 • dalším osobám na základě právní povinnosti;
vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivého účelu a na základě odpovídajícího právního základu.
 
ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přijali jsme taková organizační a technická opatření, aby Vaše osobní údaje, ať již v elektronické nebo fyzické formě, byly chráněny před náhodným nebo neoprávněným zpřístupněním, využitím, pozměněním, ztrátou nebo zničením.
 
COOKIES
Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do Vašeho zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, atp.). Tyto údaje pak není třeba zadávat znovu, stránky fungují optimálněji, rychleji.
Cookies využíváme k tomu, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší uživatelské zkušenosti. Webové stránky pak fungují tak, jak byly koncipovány. Pomáhají nám webové stránky chránit.
Cookies uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro správný chod webových stránek, nejdéle však po dobu 24 měsíců.
Na našich webových stránkách využíváme následující nezbytné cookies: //www.tridvajedna.cz/cookies/cs-cock-yes.js

Jedná o nezbytné cookies, bez kterých stránky nelze používat.
Váš prohlížeč Vám používání souborů cookies může nastavit individuálně nebo je odmítnout.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení cookies naleznete pod těmito odkazy:
Naše webové stránky používají funkcionality poskytované třetími stranami. Vyřazení těchto cookies pravděpodobně provoz těchto funkcionalit neumožní.
Údaje o chování návštěvníků našich webových stránek jsou shromažďovány pomocí marketingových nástrojů, a to Google Analytics.
Tyto nástroje slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům, neumožňují však identifikaci konkrétního uživatele.

Pro tyto účely používáme:
Google Analytics: _ga (doba uložení 2 roky), _gat (doba uložení 1 den), _gid (doba uložení 1 den), collect (doba uložení - sezónní)
Takto získané údaje však nikdy neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme. Slouží pouze pro zefektivnění a zkvalitnění našich služeb.
Více informací naleznete na webových stránkách provozovatelů těchto služeb, především na adrese https://www.google.com/analytics/ 
 
PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
PM LEGAL SERVICES plně respektuje veškerá práva, která našim klientům, potenciálním klientům, či obchodním partnerům jakožto subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů vznikají. Vedle výčtu informací dle článku 13 a 14 nařízení GDPR se jedná zejména o následující práva:
 • právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů z databáze;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo podat stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen.
Stížnost související se zpracováním osobních údajů můžete poddat u PM LEGAL SERVICES jako správce nebo u dozorových úřadů, jejichž kontaktní adresy naleznete níže. Jakékoli Vaše dotazy a uplatněná práva vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od obdržení Vašeho podání.
 
KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Bližší informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Vám rádi poskytneme na základě Vaší písemné či telefonické žádosti na:
Kontaktní adresa: PM LEGAL SERVICES s.r.o. advokátní kancelář, Partyzánská 18/23, 170 00 Praha 7, Holešovice, Česká republika
Telefon: +420 603 254 257
E-mail: info@pmlegalservices.cz  
 
KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÝCH ÚŘADŮ
Česká republika:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Kontaktní adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7 – Holešovice, Česká republika
Telefon: +420 234 665 111
Webová stránka: uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz
 
Slovenská republika:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Kontaktní adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Telefon: +421 /2/ 3231 3214
Webová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk
E-mail: dozor@pdp.gov.sk
 
ÚČINNOST
Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.7.2020 a budou pravidelně aktualizovány na našich webových stránkách.